ÚvodPrezentácieUčebniceCvičeniaVideáLinky

Učebnice a študijné materiály:

Ing. Róbert Hinca, PhD.: Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením, Učebné texty KJFT FEI STU Bratislava, 2010.


doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.: Ionizujúce žiarenie a jeho vlastnosti, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.


Doc. RNDr. Karol Holý, CSc.: Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia,
Prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.: Priemyselné zdroje žiarenia

Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

RNDr. Helena Cabáneková,PhD., Doc.RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.:
Biologické účinky ionizujúceho žiarenia a ich zdravotné prejavy,
Slovenská zdravotnícka univerzita, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

Doc.RNDr. Denisa Nikodémová, PhD., RNDr. Helena Cabáneková,PhD.:
Radiačná ochrana, Slovenská zdravotnícka univerzita, Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.


Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD., Doc. RNDr. Matej Florek, PhD., Ing. Peter Uhrík, Ing. Jozef Markuš: Jadrové zariadenia, jadrová bezpečnosť
Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

RNDr. Helena Cabáneková, PhD., Ing. Terézia Melicherová:
RADIAČNÝ MONITORING A INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Informačný materiál SNUS, Bratislava, 2009.

 

Zákony, normy a medzinárodné doporučenia:

Doporučenie Medzinárodnej komisie radiologickej ochrany 2007. Publikácia ICRP 103. Český preklad vydal so súhlasom ICRP: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2009 a uverejnil na stránke www.sujb.cz.

ZÁKON 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NARIADENIE VLÁDY  Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

ZÁKON NR SR č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)

Vyhláška 545-2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

INES. Uživatelská příručka. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Český preklad príručky IAEA z roku 2001.

Radiačná legislatíva EÚ

 

Materiály pre predmet MaR JE

DOE HANDBOOK: INSTRUMENTATION AND CONTROL Vol.1, Vol.2

Core Knowledge on Instrumentation and Control Systems in Nuclear Power Plants. IAEA NUCLEAR ENERGY SERIES No. NP-T-3.12, 2011

Prezentácie z prednášok MaR

Aktuálne prednášky .zip

Materiály pre predmet Dozimetria